SÄKERHETSKONSULT

Inom ramen för våra säkerhetskonsulttjänster erbjuder vi bland annat kompetens och stöd inom fysisk säkerhet, systematiskt säkerhetsarbete, riskbedömningar, utredningar och bakgrundskontroller.

 
SÄKERHETSCHEF PÅ DELTID

Att vara en del av våra kunders vardag och att regelbundet vara på plats ute i verksamheten levererar ett kontinuerligt och konsekvent resultat inom säkerhetsarbetet. Vi erbjuder erfarna och certifierade säkerhetschefer för deltidsuppdrag ute hos kunder. Ett deltidsuppdrag kan bestå av allt mellan någon timma i veckan till flera dagar, allt beroende på kundens behov och önskemål.

SÄKERHETSAVTAL

Vi erbjuder ett samarbetsavtal innehållande dedikerade konsulter för olika organisationers behov och utmaningar inom säkerhetsområdet. Med väl pålästa och kompetenta säkerhetsrådgivare kan vi snabbt sätta oss in i olika problemställningar och agera handlingskraftigt utifrån detta. Inom ramen för säkerhetsavtalet agerar vi också bollplank och ett stöd i både operativa och strategiska säkerhetsfrågor.

 

Exempel på innehåll i ett företagsavtal:

 • Tillgänglighet 24/7, 365 dagar om året

 • Dedikerad senior säkerhetsrådgivare

 • Beredskapsnummer

 • Tillgång till Actsec's hela tjänsteutbud och expertkompetens

 • Bollplanksfunktion

 • Rådgivning över telefon

RISKBEDÖMNINGAR

Utifrån vår breda kompetens inom säkerhetsområdet genomför vi olika övningar och uppdrag i syfte att hjälpa kunder att identifiera och bedöma olika risker och utifrån detta även hjälpa till med att prioritera vilka risker som bör hanteras på kort och lång sikt.

BAKGRUNDSKONTROLLER

Vi levererar bakgrundskontroller med olika omfattning och prisnivåer, exempelvis i samband med rekrytering eller omplacering samt vid investeringar och inför ingångna partnerskap. Läs mer om våra bakgrundskontroller här.

WHISTLEBLOWING

Genom ett strategiskt samarbete med WhistleB erbjuder Actsec en komplett tjänst för whistleblowing (visselblåsning) som inkluderar möjligheten för personal att helt anonymt lämna uppgifter som uppmärksammar allvarliga oegentligheter i verksamheten.

Genom att använda en tredje part för whistleblowing ökar förtroendet och effektiviteten för funktionen samtidigt som det erbjuder en professionell mottagare som effektivt hanterar, filtrerar och utreder information som lämnas.

Kontakta visselblåsaransvarig Daniel Nordskott för mer information.

FYSISK SÄKERHET

Inom fysisk säkerhet erbjuder vi både projektledning och kravställning vid implementation eller design av fastigheter eller lokaler samt vid byte av lokal. Vår kompetens kan användas inom både teknisk och fysisk säkerhet i och runt fastigheter/lokaler.

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE

Ett anpassat och långsiktigt systematiskt säkerhetsarbete syftar till att verka kostnadsbesparande. Vi hjälper ert företag att identifiera och prioritera riskområden. Alla investeringar i företagssäkerhet beräknas genom ROSI, Return on Security Investment. På så sätt garanterar vi transparens och effektivitet.  Läs mer

UTREDNINGAR

Vårt utredningskoncept innebär ett systematiskt och strukturerat sätt att angripa för kunden uppkomna säkerhetsproblem, ex. incidenter eller olika typer av personal - eller kund relaterade problem. Inom ramarna för utredningskonceptet arbetar vi både pro - och reaktivt. Vår utredningsmetodik bygger på den polisiära utredningsprocessen, inom vilken alla våra utredande konsulter har gedigen erfarenhet.

SÄKERHETSKYDDSANALYS

Säkerhetsskyddet ska förebygga att:

 1. Uppgifter som omfattas av sekretess och som rör rikets säkerhet obehörigen röjs, ändras eller förstörs, det vill säga informationssäkerhet.

 2. Att obehöriga får tillträde till platser där de kan få tillgång till uppgifter som avses i första punkten eller där verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet bedrivs, det vill säga tillträdesbegränsning.

 3. Att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar i verksamhet som har betydelse för rikets säkerhet, det vill säga säkerhetsprövning. Säkerhetsskyddet ska även i övrigt förebygga terrorism. Säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen gäller alla myndigheter, offentliga förvaltningar och företag som vars verksamhet omfattas av punkten 1, 2 och 3.

Vi hjälper er att analysera om er verksamhet omfattas av säkerhetsskyddet och i så fall om det finns ett gap mellan nuläge och ett läge där efterlevnaden är fullgod.

 
 • YouTube - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.