UNDERRÄTTELSE

Underrättelseverksamhet är en viktig komponent i dagens konkurrensutsatta och globaliserade marknad. Att skapa sig kunskapsförsprång och därigenom fatta bättre beslut blir en allt mer vanligt förekommande komponent. Vår erfarenhet och expertis inom underrättelsearbete genomsyrar många av våra olika leveranser.

 
OMVÄRLDSBEVAKNING

Omvärldsbevakning görs för att medvetandegöra och skapa försprång. Genom bevakning och analys kan vi ha framförhållning och tidigt upptäcka hot och risker. Målet med en kontinuerlig omvärldsbevakning är att bli bättre på att överblicka och dra slutsatser. Den besluts-orienterade omvärldsbevakningen och –analysen fokuserar på ”Need to know”. Vad måste vi veta för att fatta ett beslut? Det är lätt att hamna i fällan ”Nice to know” om man inte är medveten om vilka områden, aktörer, källor och arenor som är viktiga att bevaka.

Omvärldsbevakning som underlag för strategiska beslut

Omvärldsbevakning kan göras utifrån flera olika perspektiv. Vi fokuserar på att leverera omvärlds-bevakning utifrån ett säkerhetsperspektiv. Beroende på målgrupp kan det till exempel innebära bevakning av externa omvärldsfaktorer där vi tittar närmare på ett lands eller en regions politiska och ekonomiska stabilitet, kriminalitet, infrastruktur och hälsovård, allt för att ta reda på dess säkerhetsmässiga kontext. Det kan också handla om att identifiera trender i omvärlden eller bevaka snävare sammanhang där vi levererar svar på mer precist ställda frågeställningar. Utifrån den givna informationen får kunden ett bättre underlag för att fatta viktiga strategiska beslut.  

I Sverige ligger vi i dag efter andra länder i Europa och världen med operativ Business Intelligence. Operativ Business Intelligence innebär att utföra operativ underrättelseinhämtning i samband med att företag gör uppköp eller affärer med andra företag. Inhämtningen innebär stora affärsmässiga fördelar och minskar riskerna.

 

Operativ Business Intelligence används också löpande för att upprätta spetsiga hotbildsbedömningar på personer och evenemang för att våra kunder tidigt ska kunna vidta åtgärder för att hantera hot och risker.

Aktiviteter eller tjänster som ofta genomförs inom ramen för underrättelser är:

  • Spaning

  • Hotbildsbedömning

  • Riskanalys

UNDERRÄTTELSER

  • YouTube - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2019 Actsec Group AB.